Aktuellt

Projektet Magelungens Strand.
Stockholms stad planerar att låta bygga ca 900 bostäder längs Magelungsvägen mellan Nykroppamotet (vid Ytterö behandlingshem) och Lidl i Fagersjö. Ett sådant projekt kommer att påverka Fagersjö på många sätt.

En stor del av den orörda skogsmarken mellan Magelungsvägen och den nuvarande promenadvägen Fågelviksbacken kommer att tas i anspråk för byggnationen. Detta har påverkan på miljön för både växter, djur och människor.
Husen blir höga, upp till 14 våningar som mest. Hur kommer de att smälta in i naturmiljön?
Trafiken på Magelungsvägen kommer att öka ytterligare i och med de nya bostäderna. Vi ser även en risk för negativ effekt på busstrafiken till/från Fagersjö. Inga planer finns på att bredda Magelungsvägen för att t ex skapa separata bussfiler. Vägen kommer alltså även framöver att ha endast 1 fil i vardera riktning.

Staden har efter en remissrunda (där även vår förening deltog) skapat en samrådsredogörelse där projektet beskrivs. Du hittar den och övrig information om projektet på stadens plattformar Stockholm Växer och Bygg- & Plantjänsten.

https://vaxer.stockholm/projekt/magelungens-strand/

https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2015-14704

Stadsbyggnadsnämnden kommer att ta upp projektet på sitt kommande sammanträde 20 maj 2021