Inför kommunalvalet 9/9 2018 ställde vi 9 viktiga frågor om Fagersjö till partierna i Farsta SDN (Stadsdelsnämnd). 

Frågorna ställdes till de 7 partier som då fanns representerade i Farsta Stadsdelsnämnd.*
(SD finns ej med då de ej hade någon representant i SDN förra mandatperioden)

Inför valet 2022 planerar vi att göra om vår frågerunda,
samt givetvis fråga dem om de tycker att deras svar från 2018 blev verklighet.

Nedan ser ni våra frågor, och vad partierna svarade:

 

Fråga 1VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Hur tänker partiet driva frågan om tätare busstrafik i Fagersjö, och att bussarna kan ta sig fram även vid halka ?Genom att arbeta för att en enig Farsta Stadsdelsnämnd i en gemensam skrivelse inför vintern 2018/19 lyfter dessa frågor.

Vi kommer att kontakta våra företrädare i Landstings-fullmäktige samt Landstingets Trafiknämnd (SL)
Vi är positiva och ser behovet av tätare busstrafik,
men det är landstinget som beslutar om busstrafiken och detta behöver ske i dialog med staden.
Det finns behov av utökad kollektivtrafik inom många delar av Farsta stadsdelsområde. Att planera och bygga ut kollektivtrafiken ska ingå som en del i infrastrukturen redan när den övergripande stadsplaneringen görs.

Under förutsättning att
vi får en majoritet i landstinget så att vi kan bestämma över SL’s verksamhet, så ser vi det som en viktig samhällsservice att bussarna i Fagersjö får en utökad turtäthet och att åtgärder sker så bussarna även trafikerar genom Fagersjö vid halt väglag.
Kollektivtrafiken är och ska vara ryggraden i Stockholms transportsystem.
Vi vill att kollektivtrafik och inte bil ska vara det mest attraktiva sättet att resa. För att det ska bli verklighet måste det vara pålitligt, tryggt och bekvämt att resa kollektivt.

Vi kommer därför att fortsätta satsningarna
på att bygga ut kollektivtrafiken och turtätheten, särskilt där turtätheten är otillräcklig för behoven, som i Fagersjö. Fungerande snöröjning ska förstås säkerställa att bussarna tar sig fram även på vintern.
Vi tittar på tätare trafik till Farsta C resp. Älvsjö.
Vi överväger också ”vinkbussar”, alternativt bussar via app som nu provas på Ekerö.
Vi har vid flera tillfällen krävt tätare och mer pålitlig trafik.
Jag har själv tagit upp frågan med trafikandstings-rådet.
Vi värnar såväl framkomlighet och säkerhet som miljön. Det är viktigt att vid snöröjning och isbildning prioritera de allmänna kommunikationerna.
Fråga 2VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Avser partiet att betona vikten av att
trafiksignalerna vid korsningen Trollesundsvägen/
Magelungsvägen
(alltså den lilla bron vid utfarten från Högdalen)
prioriterar busstrafiken?
JaVi vill utöka bussprioritet till fler busslinjer än idag. Vilka linjer är inte bestämt utan behöver även ske i dialog med landstinget som driver busstrafikenVi vill prioritera kollektivtrafik framför övrig trafik. JaJaKorsningen ligger i område där Vantör-Moderaterna hör hemma. Vet inte om de drivit frågan.Vi har inte tagit ställning i frågan.
Fråga 3VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Kommer partiet att verka för att Havsörnsvägen byggs om och utformas för lägre hastigheter samt ökad säkerhet vid övergångsställena?Ja. V i Farsta kommer att lyfta denna fråga med sina företrädare i det nya kommunfullmäktige som väljs 9/9 samt våra kommande ledamöter i Exploaterings-, Stadsbyggnads- samt Trafiknämnd.
Det pågår en översyn
av hastigheter och åtgärder för samtliga gator i stadsdelen. Havsörnsvägen ingår i detta, men om det kommer att bli aktuellt med åtgärder där är för tidigt att säga. Utredningarna planeras vara klara under våren 2019.
För att få hastighetsreducerade åtgärder är det bra att som boende skicka in sina förslag och påpekande till Trafikkontoret Stockholm stad. Använd gärna
Tyck till-appen.
Finns det bra förslag på åtgärder så är vi positiva till dem
Ja, om någon form av utredning har visat att det behövs.Ja, max 30 km/h med hinder. Vi vill generellt se max 30 km/h på alla genomfartsgator
i Farsta.
Ja. Ser själv att det går undan, vilket är farligt med bl a ett par förskolor.Vi har inte tagit ställning i just denna sakfråga. Allmänt kan sägas att vi anser att det är viktigt att trafiksäkerheten i bostadsområden där många fotgängare och framförallt barn rör sig ska prioriteras
Fråga 4VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenternLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Vill partiet påskynda genomförandet av planskild korsning vid Magelungsvägen/
Fagersjövägen?
(järnvägskorsningen)
Ja. Vi kommer att lyfta detta med våra representanter i Kommunfullmäktige och berörda nämnder så att frågan bevakas i kontakterna med Trafikverket m.fl.
Trafikverket och staden tittar tillsammans på möjligheten till en planskild lösning.
Frågor om utformning och finansiering pågår.
Vi är positiva till den bro som är föreslagen och kommer att bevaka den frågan. Ja, om någon form av utredning har visat att det behövs. Generellt ser vi mycket positivt på lösningar som förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhetJa, lösningen idag är trafikfarlig.
En planskild korsning är att prioritera mot en stängning.
Ja, det verkar vi gärna för. Det är Stockholms farligaste korsning, tror jag.Vi har inte tagit ställning.
Fråga 5VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Stödjer partiet att Fagersjöviken restaureras så att en öppen vattenspegel återskapas?Ja. Även denna fråga kommer vi
att lyfta på motsvarande sätt som med trafikfrågorna ovan.
Vi vill förbättra reningen i Kräppladammarna vilket kommer att minska mängden näringsämnen som når Fagersjöviken.

Vi vill titta på att leda mer dagvatten till Magelungen förutsatt att det vattnet är tillräckligt rent för att inte försämra den kemiska statusen. Detta kan tittas på i enskilda detaljplaner.

Vi är positiva till skötselavtal mellan närboende och stadsdelsförvaltningen gällande vassrensning. Tydligare förslag kommer att kunna läsas i det lokala åtgärdsprogrammet som tas fram för sjön.
Vi vill att hela Magelungen ska vara en frisk sjö,
och i det ingår även Fagersjöviken.
Ja. Vi stöttar aktivt det lokala engagemang som finns för att levandegöra sjön och förbättra vattentillflödet, inte minst genom föreningen Magelungens vännerI vårt valmanifest finns att Magelungen ska restaureras dels genom muddring men också bättre tillrinning norrifrån. Vi har satt upp valmanifest med ”Rädda Magelungen” Vi går till val på att sjön ska restaureras under de kommande fyra åren. Det stödjer vi absolut. Har verkat för det under mina
8 år i Stockholms-politiken. Skandalös behandling av bl a Fagersjöborna.
Ja.
Fråga 6VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Förespråkar partiet att göra Fagersjöskogen till naturreservat?Ja. Vi har redan under mandatperioden 2014-2018 ställt detta krav tillsammans med S och MP till Stockholms kommunfullmäktige. Dock valde Kommunfullmäktige att prioritera naturreservatet i Rågsved/SnösätraJa.Vi förespråkar att utveckla Fagersjöskogen till att fortsättningsvis vara ett attraktivt naturområde som inte ska naggas i kanterna. Att göra Fagersjöskogen till ett naturreservat har vi tidigare föreslagit lokalt. Nej. Vi ska bygga med omsorg i området och spara betydande grönytor för både människor och djur. Detta kan göras utan att inrätta ytterligare ett naturreservat i Stockholms stad.Nej, men bevarat och skyddat område. Naturreservat är en statlig angelägenhet. Skyddandet av skogen kan göras lika väl i kommunal regi.Nej, det gör vi inte.
Vi menar nämligen att det är fel väg att gå. Vi mister då totalt rådigheten över området. Bättre då med politiska beslut som innebär att skogen bevaras och att den sköts om på rätt sätt. Att göra naturreservat är på något sätt att omyndigförklara oss själva, att vi inte tilltror oss det förnuft som säger att den skogen behövs av flera goda anledningar.
Ja.
Fråga 7VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Vad är partiets åsikt när det gäller strandskyddet inför det planerade bostadsprojektet ”Magelungens Strand”?Att det ska beaktas genom att minimera den planerade bostadsbebyggelsens påverkan på sjösidan. Om Magelungsvägen förändras till mer stadsliknande gata, så kan bostäderna
på alla sidor utom sjösidan få tillräckliga utomhusytor för lekplatser, uteplatser m.m
Vi är positiva till projektet och ser att hänsyn har tagits till naturvärden i Start-PM.

Det finns flera utredningar som behöver göras och på vissa platser kan intrång i strandskydd motiveras av att höga naturvärden, spridningssamband, tillgång till vattnet och fornminnen säkras. Det är av de skälen som hävt strandskydd kan motiveras.

Generellt ska intrång i strandskyddet inte göras men i detta fall får vi invänta detaljplanen för att kunna se helheten.
Generellt är det viktigt att värna strandskyddet. Inom bostadsprojektet Magelungens strand föreslås ny bebyggelse inom 100 m av strandskyddszonen. För att överhuvudtaget skapa en sammanhängande bebyggelse utmed Magelungsvägen mot sjön så krävs ett intrång i strandskyddszonen.

Viss befintlig bebyggelse inom planområdet är redan idag inom strandskyddszonen. Fokus i det fortsatta planarbetet är att mildra påverkan av intrånget på natur- och kulturvärden
Vi ser positivt på att bygga samman Fagersjö och Farsta utmed Magelungen där en liten del av bostäderna hamnar inom den zon som gäller för strandskydd.

Inte minst välkomnar vi den bebyggelse som innebär att Magelungsvägen görs om till en stadsliknande gata med 40-kilometersgräns, cykelstråk, busshållplatser och en gång- och cykelbro som ska binda samman Magelungens strandområde med Fagersjöskogen.
Byggandet ska ske inom gällande regler.
Att bygga längs med och nära Magelungsvägen ser jag inte som problematiskt. Helst bör ingenting byggas söder om den grusväg som går från Fagersjö till YtteröVår representant i Farsta stadsdelsnämnd reserverade sig mot beslutet att häva strandskyddet i det här fallet. Allmänt kan sägas att vi tycker man ska se över strandskyddet i varje enskilt byggprojekt. Genom att tillåta en varsam bebyggelse kan en strandremsa i vissa fall till och med göras mycket mer tillgänglig för allmänheten.
Fråga 8VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Anser partiet att eventuellt tillkommande bostäder i Fagersjö i första hand bör vara bostadsrätter,
för att skapa en jämnare balans mellan olika boendeformer i området?
Nej. Vinstmarginalerna hos de bolag som bygger bostadsrätter är så höga att nutidens brf har såväl höga gemensamma kapitalskulder, samtidigt som insatsernas nivå också gör att de enskilda medlemmarna får höga kapital-/lånekostnader.
Vi förespråkar produktion av s.k. Stockholmshus samt SABO:s koncepthus som ger nyproducerade hyreslägenheter med rimliga månadsavgifter. På riksnivå verkar vi även för ett stegvis återinförande av den sociala bostadspolitiken som förutsätter ett ökat statligt stöd till bostadsbyggande.
på alla sidor utom sjösidan få tillräckliga utomhusytor för lekplatser, uteplatser m.m"
Miljöpartiet anser att det är viktigt att skapa en blandad stad, och när vi bygger ska vi bygga lika mycket hyresrätter som bostadsrätter.I staden behövs det fler hyresrätter för att öka omsättningen på bostadsmarknaden. Att ha en blandning av boendeformer är en viktig aspekt för att skapa ett stabilt och hållbart samhälle. Ja, vi behöver säkerställa att ny exploatering stärker en mer blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.
Det bidrar till ett tryggare och mindre segregerat Stockholm. För detta krävs det att politiken ställer hårda krav på social hållbarhet när staden byggs, exempelvis krav på att byggbolagen bygger mer blandat i alla prisklasser.
Ja, jag vill se ett utökat antal bostadsrätter i området.
Idealt 50/50.
Ja, absolut. Ja.
Fråga 9VänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaCenterpartietLiberalernaModeraternaKristdemokraterna
Kommer partiet att behålla och utveckla Träffpunkt Fagersjö till en samlingspunkt
för alla boende i Fagersjö?
Ja. I vårt lokala valprogram uttalar vi oss för att utveckla Träffpunkten till ett lokalt Folkets Hus som styrs av det lokala föreningslivet genom en styrelse. Det förutsätter givetvis att vi måste utforma en form av lokalt driftsbidrag till hyra, värme etc.Ja! Självklart!
Det är sittande majoritet som drivit och genomfört Träffpunkten.
Ja, det vill vi. Ja, uppskattade mötesplatser ska värnas.Med betoning på utveckla. Träffpunkten nyttjas för lite idag och måste erbjuda en större mängs aktiviteter.
Jag vill se ett samarbete mellan Träffpunkten, Farsta Gård och alla idrottsföreningar som finns i Farsta. Allt för ett högre engagemang och utbyte.
Gärna, men jag menar att det också beror på hur livligt frekventerad träffpunkten blir.Vi har inte tagit ställning till den frågan.

 

 

WordPress Theme by sumowp.com