Stadgar

Stadgar

§ 1 Föreningens mål, aktiviteter och intressen
Föreningens mål är att medverka till
·- att utveckla Fagersjö till en av Stockholms mest attraktiva förstäder
·- att utveckla Fagersjö till en levande och trevlig förstad med bostäder, kvartersbutiker, trädgårdar, parker och torg och med en genuin känsla för gemensamhet och ansvar
·- att områden med promenadstråk och motionsslingor, vattendrag, flora, fauna och miljö vårdas och bevaras
Målen skall nås genom att föreningen aktivt medverkar till
·- att småskaligheten befrämjas; genom en lämplig blandning av låga flerfamiljshus, parhus, radhus och villor med inriktning på att utveckla Fagersjö till en trädgårdsstad med gator och kvarter, torg och trädgårdar – snarare än att Fagersjö utvecklas till en betongförort
·- att fulheten byggs bort och skönheten bevaras t.ex. genom att förvandla i dag oattraktiva spår- och industriområden till attraktiva områden genom lämplig bebyggelse samtidigt som man bevarar park, strövområden och gröna kilar
·- en god kommunal servicenivå vad avser allmänna kommunikationer, barn-, fritid- och skolverksamhet samt äldreboende
Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen
·- i beslut som påverkar miljön, boendet och verksamheten för medlemmarna
·- i beslut om utbyggnad och förändringar i närmiljön
·- i remissyttrande till Stockholms stad, Riksbyggen, HSB, intresseorganisationer etc.

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla boende i Fagersjö med omnejd som ansöker om medlemskap.
Medlem erlägger av årsmötet fastställd årsavgift.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela styrelsen därom.
Medlem som ej erlägger stadgad medlemsavgift, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas.
Styrelsemedlem eller föreningsmedlem får ej utan styrelsens medgivande eller uppdrag representera föreningen externt t.ex. gentemot media, myndigheter och politiker.

§ 3 Medlemsavgifter
Årsmötet fastställer storleken av årsavgiften samt tidpunkt då årsavgift skall betalas.

§ 4 Föreningsmöten
Föreningens möten kallas årsmöte eller extra föreningsmöten.

§ 5 Årsmöte
Årsmöte äger rum varje år under mars månads. Dag, tid och plats bestäms av styrelsen, som utsänder kallelser till medlemmar senast 20 dagar före mötet.
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst 10 dagar före mötet.
Medlemmar kan till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
·- Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
·- Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet
·- Fråga om mötets behöriga utlysning.
·- Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
·- Fastställande av dagordning.
·- Behandling av verksamhetsberättelse.
·- Behandling av revisionsberättelse.
·- Fastställande av resultat- och balansräkning.
·- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
·- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
·- Val av ordförande i styrelsen.
·- Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
·- Val av revisorer och revisorssuppleant.
·- Val av valberedning.
·- Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
·- Behandling av inkomna motioner.
·- Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet.

§ 6 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte äger rum då styrelsen finner så motiverat eller då minst 10 röstberättigade medlemmar skriftligen meddelar att de önskar ha ett föreningsmöte.
Extra föreningsmöte skall hållas snarast dock senast två månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.
Styrelsen bestämmer dag, tid och plats för mötet. Kallelsen skall utgå minst 15 dagar före mötet och ange de ärenden som skall tas upp till behandling.
Vid extra föreningsmöte behandlas punkterna 1-5 i enlighet med gällande dagordning för årsmöte, samt de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 7 Röstning, rösträtt och beslut vid årsmöte och föreningsmöte
Röstning sker genom acklamation om inte votering har begärts.
Fullmakt kan ges till personer inom samma hushåll.
Som mötets beslut gäller den mening som får högsta avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.
Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 8 Styrelsen
Årsmötet utser styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter.
Ordföranden utses för ett år. Ledamöterna utses för två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år. Suppleanterna utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktioner. Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde i direkt anslutning till årsmötet.

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge ordförande fullmakt att i förening teckna föreningens firma.
Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmöte.
Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

§ 9 Verksamhetsår och revision
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen skall senast den 31 januari ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 28 februari och därefter föreläggas årsmötet.

§ 10 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av årsmötet och en utses av styrelsen
Valberedningen utser inom sig sammankallande och meddelar styrelsen detta i direkt anslutning till årsmöte.
Samtliga röstberättigade har rätt att till valberedningen föreslå kandidater.
Valberedningen sammanträder före årsmötet och gör upp förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter.
Valberedningens förhandlingar är förtroliga.
Valberedningen skall tillställa styrelsen sitt förslag senast 31 januari.
Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till mötet.
Röstberättigade kan vid årsmötet föreslå ytterligare kandidater.

§ 11 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie.
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.
Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om hur dess tillgångar skall disponeras.